Super actie! Een extra week accommodatie voor €149,- p.p.

Heb je een vraag? Bel ons gerust T +31 (0) 85 124 86 78

ALGEMENE VOORWAARDEN BEACHCAMP-FRANCE

1.0 Totstandkoming reservering

1.1.0 Een reservering komt tot stand na het invullen en verzenden van het reserveringsformulier door deelnemer. Het is het streven van Beachcamp-France om de reservering binnen 1 werkdag te bevestigen. De boekingsbevestiging wordt per email naar de hoofdboeker verstuurd.

2.0 Toepasselijkheid

2.1.0 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die door deelnemer worden afgenomen bij Beachcamp-France.

2.2.0 De deelnemer gaat akkoord met deze algemene voorwaarden bij wijze van het aangaan van een overeenkomst met aanbieder, het gebruik maken van een dienst van de aanbieder of door het (gedeeltelijk) betalen van de prijs van de dienst. De aanvaarding van de voorwaarden geschiedt daarnaast ook door het betreden van het terrein van Beachcamp-France, gebruikmaken van een dienst van Beachcamp-France of de handeling van het plaatsen van een boeking.

2.3.0 De deelnemer gaat akkoord met de mogelijkheid van Beachcamp-France om af te wijken van de aangeboden diensten. De afwijkingen dienen schriftelijk te geschieden.

3.0 Algemene verplichtingen deelnemer

3.1.0 Deelnemer is verplicht gedurende de gehele periode van de reis te beschikken over noodzakelijke reisdocumenten. Hier vallen onder andere de documenten ID kaart, paspoort, visa, bewijs van inentingen etc. onder.

3.1.2 Indien deelnemer niet of niet geheel in de afgenomen diensten van Beachcamp-France of partner organisaties van Beachcamp-France kan participeren wegens het ontbreken van geldige, volledige en juiste reisdocumenten, komen de kosten die hier uit voortvloeien geheel voor rekening van deelnemer.

3.2.0 Voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst verstrekt de deelnemer alle informatie over hemzelf en eventuele mede deelnemers die relevant is voor de uitvoering van de dienst door Beachcamp-France.

3.2.1 Het gaat hierbij in het bijzonder om informatie omtrent veiligheid, medische informatie en andere bijzonderheden van deelnemers of anderen.

3.3.0 De deelnemer dient zich als een redelijk handelend deelnemer te gedragen. De deelnemer is verplicht om instructies, voorwaarden, huisregels, aanwijzingen en waarschuwingen op locatie te allen tijde strikt op te volgen.

3.4.0 De deelnemer dient vóór de boeking van de reis bij Beachcamp-France te verifiëren of er voldoende tijd is om de benodigde reisdocumenten te verkrijgen in verband met de mogelijk lange doorlooptijd van een aanvraag van reisdocumenten en in het bijzonder een eventueel benodigd visum.

3.4.1 De afwezigheid van geldige reisdocumenten is geen geldige reden tot annulering van de diensten geboekt bij Beachcamp-France. De betalingsverplichting blijft dan ook staan.

3.4.2 Wanneer deelnemer of Beachcamp-France beperkingen ondervindt van het gebrek aan een geldig reisdocument van deelnemer komen hieruit ontstane kosten voor rekening voor de deelnemer.

4.0 Eigen risico deelname aan Beachcamp-France

4.1.0 Door de keuze om deel te nemen aan diensten aangeboden door Beachcamp-France loopt de

deelnemer een onvermijdbaar risico op schade en ongevallen. Ondanks zorgvuldig handelen van Beachcamp-France is het risico op schade, overlijden of ernstig letsel niet uit te sluiten. Ongeacht de verzekeringsmogelijkheden is het eigen risico dan ook voor kosten van de deelnemer. De deelnemer gaat hiermee akkoord door middel van het aangaan van een overeenkomst met Beachcamp-France.

5.0 Een boeking is bindend

5.1.0 Bij het boeken van een reis via Brunottisurfcamps.com is een boeking bindend.

5.2.0 Op het moment dat alle gegevens op het boekingsformulier zijn ingevuld en er door deelnemer is bevestigd ontvangt de deelnemer van een registratienummer. Vanaf het moment van ontvangst is de boeking definitief.

5.3.0 Deelnemer is gerechtigd om de overeengekomen diensten schriftelijk te annuleren. De kosten hiervoor zijn zoals neergelegd in bepaling 19.0.

5.4.0 De deelnemer accepteert door middel van afnemen van diensten bij Beachcamp-France dat er mogelijk kosten zijn verbonden aan zowel het wijzigen van aspecten van de reis of het annuleren van de geboekte reis.

6.0 Meerdere boekers

6.1.0 Indien de deelnemer een reis boekt voor zowel hemzelf als voor andere deelnemers, is de hoofdboeker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

6.2.0 Een deelnemer die andere deelnemers inschrijft, verklaart dat deze de andere door hem ingeschreven deelnemers op de hoogte stelt van het bestaan en de inhoud van deze algemene voorwaarden. Beachcamp-France is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van het niet op de hoogte stellen van deze algemene voorwaarden aan door hoofdboeker ingeschreven mede deelnemers.

6.3.0 De reisbevestiging, factuur, (eventuele) bustickets, reisbescheiden en alle andere communicatie wordt enkel verstuurd naar de hoofdboeker. Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker om de benodigde documenten te verstrekken aan de door hem ingeschreven deelnemers.

6.4.0 Het is de verantwoordelijkheid van de hoofdboeker om toestemming te verkrijgen van de door hem ingeschreven deelnemers voor verwerking door Beachcamp-France van de voor de zorgvuldige uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke bijzondere persoonsgegevens. Hieronder vallen onder andere noodzakelijke medische gegevens.

6.5.0 De deelnemer kan Beachcamp-France niet aansprakelijk stellen voor aanspraken, letsel en schades die ontstaan uit het niet naleven van deze verplichtingen.

7.0 Uitsluiting deelname

7.1.0 Beachcamp-France behoudt zich het recht om deelnemers die hebben geboekt alsnog vóór vertrek of tijdens de gehele periode van de uitvoering van de dienst uit te sluiten van deelname wegens gewichtige omstandigheden.

7.2.0 Onder gewichtige omstandigheden vallen onder meer gedragingen van deelnemer(s).

7.2.1 Indien het gedrag van een deelnemer hiertoe aanleiding geeft kan de betreffende persoon van deelname worden uitgesloten. Deze bepaling ziet specifiek op situaties gedurende de reis of het vervoer van en naar de bestemming.

7.2.2 Officiële waarschuwingen worden mondeling of schriftelijk gegeven door Beachcamp-France of

op de locatie aanwezige leiding van Beachcamp-France naar aanleiding van gedragingen van de deelnemer(s).

7.3.0 In het geval van negeren van de gegeven waarschuwing door deelnemer is Beachcamp-France gerechtigd om deelnemer uit te sluiten van verdere deelname.

7.3.1 De mogelijke kosten van uitsluiting van deelname worden gedragen door de deelnemer zelf.

7.3.2 Beachcamp-France is niet verantwoordelijk voor waarschuwingen, maatregelen of uitsluiting van deelname door Camping Municipal Les Sablères.

7.3.3 Beachcamp-France is niet aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit artikel 7.3.2.

7.3.4 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit artikel 7.3.2.

7.4.0 Wanneer blijkt dat de deelnemer door lichamelijke, medische, geestelijke beperkingen of andere zwaarwegende belangen niet in staat is om het programma te volgen, of belangrijke informatie die van invloed is op het functioneren tijdens de reis blijkt te zijn achtergehouden, is Beachcamp-France het recht behouden om de deelnemer onmiddellijk van verdere deelname uit te sluiten.

7.5.0 De deelnemer dient zich als een redelijk handelend deelnemer te gedragen. De deelnemer is verplicht om instructies, voorwaarden, huisregels, aanwijzingen en waarschuwingen op locatie te allen tijde strikt op te volgen.

8.0 De betaling

8.1.0 In de boekingsbevestiging staat een aanbetalingsbedrag vermeld.

8.1.1 De aanbetaling is 25% van de totale reissom, de boekingskosten en voor zover van toepassing de premie voor de annulerings- en/of reisverzekering inclusief de poliskosten.

8.1.2 Dit aanbetalingsbedrag dient binnen 21 dagen na ontvangst van de boekingsbevestiging door de deelnemer naar Beachcamp – France overgemaakt te zijn.

8.2.0 Het restant van de reissom (75%) dient uiterlijk 7 dagen voor vertrek betaald te zijn aan Beachcamp-France.

8.2.1 In het geval van het plaatsen van een boeking door deelnemer binnen vier weken voor aanvang van de reis, dient bij ontvangst van de boekingsbevestiging/ factuur de totale reissom per direct voldaan te worden.

8.2.2 Niet tijdig betalen geeft Beachcamp-France, na aanmaning, alsnog het recht een geboekte reis te annuleren en deelnemer van deelname uit te sluiten. De verplichtingen van Beachcamp-France worden dan in zijn totaliteit opgeschort.

8.2.3 Kosten van opschorting van de verplichtingen van Beachcamp-France en uitsluiting deelname opdrachtgever worden in rekening gebracht bij deelnemer.

8.2.4 De deelnemer is verplicht tot betaling van de buitengerechtelijke incassokosten indien deelnemer een aanmaning tot betaling heeft ontvangen waarbij een betalingstermijn van veertien gehele dagen is gesteld en alsnog de volledige betaling binnen die termijn is uitgebleven.

8.2.5 De buitengerechtelijke incassokosten worden geheven conform het dan geldende besluit buitengerechtelijke incassokosten en zijn voor kosten van Deelnemer.

8.2.6 In het geval van een niet tijdige betaling door deelnemer worden de annuleringsvoorwaarden

aangehouden door Beachcamp-France en worden de verschuldigde annuleringskosten in rekening gebracht zoals neergelegd in artikel 19.0.

9.0 Reisduren

9.1.0 Indien deelnemer een dienst afneemt bij Beachcamp-France waarbij vervoer is inbegrepen en de reis- en verblijfsduur in de publicatie is vermeld in dagen, worden de dagen van vertrek en aankomst ongeacht de vertrek- en aankomsttijd, als hele dagen meegeteld.

9.2.0 Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in de publicatie vermeld.

9.3.0 Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden. Vertrektijden en aankomsttijden vermeld door zowel Beachcamp-France als partners van Beachcamp-France zijn onder voorbehoud van afwijkingen. Deelnemer kan hier dan ook geen rechten aan ontlenen.

9.4.0 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan wensen kenbaar gemaakt bij Beachcamp-France tenzij hier nadrukkelijk toestemming voor is gegeven door Beachcamp-France.

10.0 Reisbescheiden

De benodigde reisbescheiden worden ca. 7 dagen voor de dag van vertrek (bij eigen vervoerreizen voor de aankomstdatum van de geboekte reis) per mail verstuurd. Indien de deelnemer uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Beachcamp–France.

11.0 Wijzigingen op locatie vanwege weer, plaatselijke omstandigheden, medische redenenen etc.

11.1.0 Beachcamp-France is het recht voorbehouden om aanpassingen te maken in de aangeboden diensten op grond van onder andere maar niet exclusief; weeromstandigheden, plaatselijke omstandigheden, condities, ervaring die benodigd is voor enkele diensten aangeboden en medische redenen van deelnemers.

11.1.1 Diensten aangeboden door Beachcamp-France worden waar mogelijk ook met slechte weer condities aangeboden.

11.1.2 Indien het niet mogelijk is voor Beachcamp-France vanwege veiligheidscriteria of andere omstandigheden om de dienst uit te voeren is de Beachcamp-France hier niet toe verplicht, evenmin is Beachcamp-France verplicht om een alternatief programma aan te bieden.

11.1.3 Het oordeel dat een dienst vanwege veiligheid of andere omstandigheden niet kan worden uitgevoerd ligt in zijn totaliteit bij Beachcamp-France en de ter plekke aanwezige leiding van Beachcamp-France.

11.2.0 Het risico op wijziging en aanpassing van de aangeboden diensten ligt bij de deelnemer en deze accepteert dit risico door middel van het plaatsen van een boeking.

12.0 Aansprakelijkheidbeperking Beachcamp-France

12.1.0 Beachcamp-France is niet aansprakelijk voor schade of gebeurtenissen die haar niet valt toe te rekenen.

A. Dit is ten aanzien van omstandigheden die toe zijn te rekenen aan deelnemer, zoals (onder andere maar niet uitsluitend) genoemd in de volgende subparagrafen:

12.2.1 Een ontoereikende gezondheid of conditie,

12.2.2 Een ontoereikende persoonlijke uitrusting,

12.2.3 Onjuist handelen of nalaten van handelen van de deelnemer of andere deelnemers van Beachcamp-France,

12.2.4 Overschatting van de eigen vermogens,

12.2.5 Onzorgvuldig of roekeloos gedrag,

12.2.6 Het negeren van instructies,

12.2.7 Het niet opvolgen van één of meerdere veiligheidsvoorschriften,

12.2.8 Het deelnemen onder invloed van alcohol, drugs, medicijnen of andere verdovende middelen,

12.2.9 Acties van deelnemer die tot gevolg hebben dat deze bewust of onbewust wordt ingedeeld in een verkeerde categorie,

12.2.10 Het verstrekken van onjuiste informatie over de eigen ervaring of competenties.

B. Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de diensten zoals afgenomen bij Beachcamp-France betrokken derden;

C. Overmacht.

12.2.0 Beachcamp-France is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis.

12.3.0 De uitvoering dient mede beoordeeld te worden aan de hand van de gebruiken, gewoonten en beperkingen die de bestemming van de reis met zich meebrengt. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden door deelnemer(s) met de aard van de reis.

Artikel 13

13.1.0 In alle gevallen waarin er sprake is van aansprakelijkheid van Beachcamp– France voor schade geldt de volgende regeling.

13.3.1 De maximale schade die deelnemer kan verhalen op Beachcamp-France is driemaal de prijs van de afgenomen dienst.

13.3.2 De situatie zoals neergelegd in artikel 13.3.1. is niet van toepassing wanneer er sprake is van schade die voortkomt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de deelnemer ontstaan uit een dienst afgenomen bij en uitgevoerd door Beachcamp-France.

13.2.0 Indien de schade is geleden als gevolg van een dienst afgenomen bij Beachcamp-France die valt binnen het toepassingsbereik van een internationaal verdrag waarbij de Europese Unie of Nederland partij bij is, dan is de aansprakelijkheid in afwijking van 13.3.1 en 13.3.2. beperkt tot hetgeen is toegestaan volgens dit verdrag. Dit ziet ook op aansprakelijkheid van Beachcamp-France jegens schade die volgt uit het overlijden of persoonlijk letsel van de deelnemer.

13.3.0 Onverminderd de grenzen van de aansprakelijkheid uit hoofde van lid 3 en 4 is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat door Beachcamp-France afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, vermeerderd met het eigen risico, tenzij de uitsluiting in

strijd is met dwingend recht.

13.4.0 Beachcamp-France is op geen enkele manier aansprakelijk jegens deelnemer voor schade van deelnemer die is gedekt door verzekeringen van opdrachtgever. Dit is van toepassing op alle verzekeringen.

13.5.0 De aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Beachcamp-France.

13.6.0 De verjaringstermijnen, dit is inclusief de termijnen betreffende de verjaring van aansprakelijkheid van Beachcamp-France jegens deelnemer, bedragen één (1) jaar, tenzij de beperking in deze bepaling niet is toegestaan.

13.7.0 In het geval van schade vervallen de vorderingsrechten van deelnemer op Beachcamp-France na één (1) jaar, tenzij deze beperking in deze bepaling niet is toegestaan.

14.0 Wijzigingen door Beachcamp-France

14.1.0 Beachcamp-France kan de overeenkomst en/of diensten aangeboden aan deelnemer vanwege gewichtige redenen gedeeltelijk al dan niet geheel annuleren.

14.1.1 Bij een annulering door Beachcamp-France anders dan de reden van overmacht zoals is neergelegd in artikel 15 geldt het volgende:

14.1.1.2 De deelnemer heeft (enkel) recht op restitutie van de reeds betaalde prijs

14.1.1.3. In het geval van een situatie waarin de dienst reeds ten dele is uitgevoerd heeft de deelnemer recht op restitutie op evenredige schaal.

14.2.0 Indien de oorzaak van de annulering aan deelnemer kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van deelnemer en blijft de prijs verschuldigd, deelnemer kan dan geen aanspraak maken op restitutie.

14.3.0 Beachcamp-France kan de overeenkomst/afgenomen diensten annuleren vanwege het niet behalen van de in het aanbod aangegeven minimale aantallen tot uitvoering van die dienst.

14.3.1. Deelnemer heeft in het geval van annulering vanwege de situatie zoals neergelegd in artikel 14.3 enkel recht op restitutie van de reeds betaalde prijs, er kan geen aanspraak worden gemaakt op verdere schadevergoeding jegens Beachcamp-France.

15.0 Overmacht

15.1.0 Beachcamp-France is niet verplicht overeengekomen diensten uit te voeren voor zover nakoming onmogelijk is als gevolg van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden indien dit onevenredige inspanningen of kosten vergt van Beachcamp-France

15.2.0 Onder deze omstandigheden, die gegroepeerd kunnen worden als ‘overmacht’ worden onder andere (maar niet uitsluitend) de volgende omstandigheden verstaan;

15.2.1 (Burger)oorlog, terreur, Gesloten stranden,

15.2.2 Politieke onrust,

15.2.3 Gebiedsverboden, Natuurrampen,

15.2.4 Stakingen,

15.2.5 Gesperde gebieden,

15.2.6 Burger)oorlog, terreur,

15.2.7 Natuurrampen,

15.2.8 Vaarverboden en extreme (weers)omstandigheden.

15.3.0 In het geval van overmacht zoals neergelegd in artikel 15.1 en 15.2 kan Beachcamp-France de overeenkomst gesloten met deelnemer geheel of gedeeltelijk beëindigen en dragen Beachcamp-France en deelnemer(s) ieder zijn eigen schade.

16.0 Wijzigen door deelnemer

16.1.0. Deelnemer heeft het recht om na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen door te geven (bijboeken van personen, excursies e.d.) tot twee weken voor de datum van vertrek.

16.1.1. Alle mogelijke wijzigingen en aanpassingen door deelnemer (inclusief het bijboeken van personen) binnen de overeenkomst met Beachcamp-France zijn op grond van de beschikbaarheid bij Beachcamp-France. Deelnemer kan op geen enkele manier rechten aan artikel 16.1.0 ontlenen.

16.2.0 Uitstel van de vertrekdatum of vermindering van het aantal betalende deelnemer(s) wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop de annuleringsvoorwaarden zoals neergelegd in artikel 19 van toepassing zijn.

16.3.0 Beachcamp-France raadt de deelnemer ten zeerste aan om een reisverzekering af te sluiten. De individuele polisvoorwaarden van de specifieke afgesloten reisverzekering zijn tijdens de aangeboden diensten van toepassing.

16.4.0 Beachcamp-France is niet aansprakelijk voor kosten rondom de afgesloten reisverzekering van deelnemer, evenals de kosten die voortkomen uit het ontbreken van een afgesloten reisverzekering.

17.0 Annulering door Beachcamp-France

17.1.1 Beachcamp – France behoudt het recht om de laatste week van de getoonde boekingsperiode te annuleren wanneer er minder dan 8 personen geboekt staan. Deelnemer ontvangt hier uiterlijk 14 dagen voor datum van vertrek van de reis telefonisch of schriftelijk bericht van.

17.1.2 Waar mogelijk zal een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief worden aangeboden, het kan zeer uitzonderlijk voorkomen dat dit onder afwijkende (prijs)condities is.

17.1.3 Deelnemer kan geen rechten ontlenen aan artikel 17.1.2.

18.0 Totstandkoming van de overeenkomst tussen deelnemer en Beachcamp-France

18.1.0 De door Beachcamp-France aangeboden diensten aan deelnemer houden enkel in wat er door de Beachcamp-France nadrukkelijk in publicaties is omschreven. Er kan geen beroep worden gedaan door deelnemer(s) op informatie in publicaties van derden, hulppersonen of ondernemingen waar Beachcamp-France mee samenwerkt.

18.2.0 Iedere aangeboden dienst wordt aangeboden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van deze diensten.

18.3.0 Alle offertes en aanbiedingen die door Beachcamp-France zijn verstrekt aan opdrachtgevers zijn geheel vrijblijvend en kunnen ook na aanvaarding door de deelnemer te allen tijde en in ieder geval tot 17.00 uur van de eerstvolgende werkdag zonder opgaaf van redenen worden herroepen door

de Beachcamp-France.

18.4.0 Kennelijke fouten zijn niet bindend voor Beachcamp-France. Indien er twijfel bestaat bij deelnemer aan de juistheid van de prijs of informatie dient deelnemer navraag te doen bij Beachcamp-France. Deelnemer dient zich als een goed afnemer te gedragen en dient het principe van goeder trouw mee te nemen in zijn of haar handelingen en nalaten.

19.0 Annulering door deelnemer

19.1.0 Indien deelnemer genoodzaakt is door omstandigheden de reis te annuleren, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

19.2.0 Het bedrag wat deelnemer bij annuleren alsnog moet betalen aan Beachcamp-France is gebaseerd op het resterende aantal dagen vóór vertrek (bij annuleringen buiten kantooruren is de eerstvolgende werkdag bepalend):

19.2.1 Tot de 42ste dag: de aanbetaling van 25% van de reissom

19.2.2 Vanaf de 42ste dag tot de 28ste dag: 35 % van de reissom

19.2.3 Vanaf de 28ste dag tot de 21ste dag: 40 % van de reissom

19.2.4 Vanaf de 21ste dag tot de 14de dag: 50 % van de reissom

19.2.5 Vanaf de 14de dag tot de 5de dag: 75 % van de reissom

19.2.6 Vanaf de 5de dag tot de vertrekdag: 90 % van de reissom

19.2.7 Op de vertrekdag of later: de volledige reissom

19.3.0 Indien de reden van deelnemer tot annuleren binnen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij van deelnemer valt en deelnemer een annuleringsverzekering heeft afgesloten, zullen deze kosten normaliter door de verzekeringsmaatschappij worden vergoed. 19.3.1. Uitzondering hierop is de verzekeringspremie, deze wordt nooit door de verzekeringsmaatschappij vergoed.

19.4.0 Beachcamp-France raadt alle deelnemers ten zeerste aan om te allen tijde een annuleringsverzekering af te sluiten, ongeacht de duur van de reis, de hoogte van de reissom en het tijdstip van boeking.

19.5.0 Annuleren door deelnemer is alleen schriftelijk mogelijk door een mail te sturen naar contact@brunottisurfcamps.com

19.6.0 Het is niet mogelijk een reis kosteloos te laten vervallen. Dit geldt in alle mogelijke gevallen. Dit is inclusief een situatie waarin deelnemer de eerstvolgende werkdag na het aangaan van de overeenkomst annuleert volgens de procedure in artikel 19.5. In dit geval gaan de annuleringskosten zoals neergelegd in artikel 19.2.0 alsnog op.

20.0 Algemene aansprakelijkheid deelnemer

20.1.0 De deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn of haar eigen handelen of nalaten.

20.2.0 Daarnaast worden ook kosten voor schade geleden door ondergeschikten, hulppersonen of derden veroorzaakt door het handelen of nalaten van deelnemer aan de deelnemer zelf toegerekend.

21.0 Gebruik sportmateriaal Beachcamp – France

21.1.0 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het gehuurde materiaal van Beachcamp-France. Deelnemer dient het gehuurde materiaal enkel te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd.

21.2.0 Het is de deelnemer niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan het gehuurde materiaal of het gehuurde aan derden uit te lenen.

21.3.0 Diefstal, verlies en schade van het gehuurde materiaal van Beachcamp-France dient direct te worden gemeld bij de op locatie aanwezige begeleiding van Beachcamp-France. De deelnemer is hoofdelijk aansprakelijk voor verlies of diefstal van het gehuurde, schade aan het gehuurde of schade veroorzaakt door of met het gehuurde materiaal

21.4.0 Bij verlies, diefstal of onherstelbare beschadiging van het gehuurde, is de winkelverkoopwaarde ter plaatse verschuldigd. De bepaling van de waarde gaat per ratio naar leeftijd van het materiaal. Hiervoor geldt de volgende maatstaf:

21.4.1 Materiaal van het huidige seizoen 100%,

21.4.2 Materiaal van het voorgaande seizoen 80%,

21.4.3 Materiaal van 2 seizoenen oud 60%,

21.4.4 Materiaal van 3 of meer seizoenen oud 40% van de winkelverkoopwaarde.

21.5.0 Bij lichte beschadiging zijn onder meer de reparatiekosten verschuldigd. De Onderneming is gerechtigd kosten voor schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van het gehuurde, reparaties, vervanging, aangiften van vermissing e.d. aan de deelnemer in rekening te brengen.

21.6.0 De verantwoordelijkheid tot het beschikken over een reisverzekering tot dekking van de gemaakte kosten t.a.v schade, schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van het gehuurde, reparaties, vervanging en aangiften van vermissing ligt bij de deelnemer zelf.

21.7.0 Beachcamp France is niet aansprakelijk voor kosten die voortvloeien uit het ontbreken van een reisverzekering ter dekking van gemaakte kosten t.a.v schade, schoonmaak, zoekacties, vervoer en berging van het gehuurde, reparaties, vervanging en aangiften van vermissing.

22.0 Gebruik ander materiaal Beachcamp-France

Tenzij de inhoud van de bepaling zich er niet toe leent, zijn de bepalingen inzake artikel 22.0 van deze algemene voorwaarden ‘gebruik sportmateriaal Beachcamp-France’ ook van toepassing op gebruik van het vervoer, alle materialen aanwezig op Beachcamp-France en het terrein en alle onderdelen hiervan die eigendom zijn van Beachcamp-France, ondernemingen waar Beachcamp-France mee samen werkt of partner organisaties van Beachcamp-France.

23.0 GGTO garantiefonds

23.1.0 De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terugkrijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 7,50- euro per deelnemer in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Het bedrag van 7,50 pp wordt apart gerekend en staat ook vermeld op de boekingspagina/bevestiging.

23.2.0 De deelnemer is verplicht om de bijdrage aan Stichting GGTO garantiefonds te betalen.

24.0 Huisdieren

24.1.0 In de touringcars van Directliner zijn geen huisdieren toegestaan.

24.2.0 Op het terrein van Beachcamp-France zijn geen huisdieren toegestaan.

24.2.1 Het negeren van deze bepaling resulteert mogelijk in ontzegging van toegang van het desbetreffende huisdier tot het terrein van Beachcamp-France.

24.2.2 Indien deelnemer bepaling 18.2.2 negeert resulteert dit mogelijk in ontzegging van toegang van deelnemer het terrein van Beachcamp-France.

24.2.3 Kosten die voorvloeien uit schade, letsel of andere wanordelijkheden veroorzaakt door het negeren van bepaling 18.2.0 worden gedragen door de deelnemer zelf.

25.0 Klachten deelnemer

25.1.0 In het geval dat de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de diensten constateert dient de deelnemer dit zo spoedig mogelijk te melden bij de Beachcamp-France of de aanwezige vertegenwoordigers van Beachcamp-France op locatie.

25.1.1 De deelnemer dient te klacht te melden voorafgaand of tijdens het uitvoeren van de dienst. Klachten na de uitvoering van de dienst worden niet in behandeling genomen door Beachcamp-France, tenzij dit in de omstandigheden van het geval niet redelijk is.

25.1.2 Waar de klacht gegrond is en redelijkerwijs mogelijk zal Beachcamp-France een passende oplossing bieden aan deelnemer.

25.1.3 Indien de klacht een dienst uitgevoerd door een hulppersoon betreft zal deze zowel aan Beachcamp-France als aan de hulppersoon moeten worden gemeld.

25.1.4 Het niet of niet tijdig melden van de klacht kan van invloed zijn op de hoogte van een eventuele compensatie, tenzij de belangen van Beachcamp-France door het niet tijdig klagen niet geschaad zijn.

Artikel 26 – Diverse bepalingen.

26.1.0 Ondergeschikten, Hulppersonen en andere bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (rechts)personen die samenwerken met Beachcamp-France, kunnen zich jegens de deelnemer rechtsgeldig beroepen op de bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

26.2.0 Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing, tenzij dat in strijd is met dwingend recht. Daarnaast is er exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Dit is wederom van toepassing tenzij dit in strijd is met dwingend recht.

27.0 Wijzigingen

27.1.0 De vertrek- en aankomsttijden vermeldt in de overeenkomst zijn onder voorbehoud van afwijkingen. Dit geldt voor zowel de aangeboden diensten door Beachcamp-France als diensten aangeboden door partners of hulppersonen van Beachcamp-France. Definitieve vertrektijden en aankomsttijden worden vermeld in de reisbescheiden.

27.2.0 Beachcamp-France heeft het recht om voor aanvang van de dienst prijzen voor desbetreffende diensten te wijzigen in verband met belastingen of heffingen van al dan niet lokale overheden.

27.2.1 Beachcamp-France heeft daarnaast het recht om de prijzen voorafgaand aan de verlening van de dienst te wijzigen naar aanleiding van prijsstijgingen van diensten van Hulppersonen, toegenomen brandstofkosten, wisselkoersen of anderszins kosten die niet bekend waren ten tijde van het aanbod. Voor zover prijzen worden verhoogd binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst heeft de deelnemer de bevoegdheid in dat geval de overeenkomst te ontbinden.

28.0 Uitbesteding vervoer naar accommodatie

28.1.0 Beachcamp-France besteedt het vervoer van en naar het Beachcamp-France uit aan Directliner.nl BV.

28.2.0 De adresgegevens van Directliner.nl BV zijn als volgt:

Directliner.nl BV

Marktstraat 42

4921 BG Made

Nederland

28.3.0 Deelnemer gaat door middel van het plaatsen van een boeking bij Beachcamp-France hiermee akkoord en verklaart zich zowel tijdens het vervoer naar de accommodatie als vanaf de accommodatie naar Nederland of België zich te houden aan de voorwaarden van Directliner.nl BV.

29.0 Bagage

29.1.0 Deelnemer mag per persoon 1 koffer (max. afmetingen H 60cm x B 25cm x L 75cm) of reistas (20 kg) en 1 stuk handbagage meenemen in de bus.

29.2.0 In het zomerseizoen is het toegestaan om per 2 passagiers 1 kampeeruitrusting mee te nemen.

29.2.1 Uitzondering hierop is een bungalowtent.

29.3.0 Tegen een extra toeslag mag er een surfboard per persoon van maximaal 2,5 meter meegenomen worden.

29.4.0 Het is niet toegestaan om gasflessen mee te nemen de bus. Dit verbod is ook van toepassing op lege gasflessen.

29.5.0 Bij overschrijding door deelnemer van de hoeveelheid toegestane bagage heeft de chauffeur namens Directliner.nl B.V. het recht het overschot aan bagage te weigeren.

29.6.0 Het is deelnemer niet toegestaan om bagage mee te nemen voor anderen dan zichzelf.

29.7.0 Gedurende de gehele reis is deelnemer zelf verantwoordelijk voor zijn of haar bagage.

29.8.0 Beachcamp France is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of verlies van bagage, evenals het verlies van bagage door diefstal.

30.0 Reisverzekering

Beachcamp-France raadt deelnemers ten zeerste aan een goede reis- en/of bagageverzekering af te sluiten. Beachcamp-France, Directliner.nl BV en andere partnerorganiaties van Beachcamp-France

zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade aan de bagage van deelnemer(s).

31.0 Roken

31.1.0 Het is niet toegestaan in de bus te roken. Onder deze bepaling vallen zowel normale sigaretten als e-sigaretten. Er worden onderweg diverse stops gehouden om de benen te strekken en eventueel te roken.

31.2.0 De deelnemer dient te allen tijde aanwijzingen rondom roken op het terrein van Beachcamp France op te volgen.

31.3.0 Kosten die voortkomen uit schade aan zowel het terrein van Beachcamp France als eigendommen van anderen ontstaan door roken van deelnemer worden door de deelnemer zelf gedragen. Beachcamp-France kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden.

32.0 Speciale wensen

32.1.0 Een speciale wens (preferentie) met betrekking tot uw zitplaats in de bus dient u bij het boeken van uw reis kenbaar te maken.

32.2.0 Er kunnen door deelnemer geen rechten worden ontleend aan artikel 36.1. De speciale wens blijft een preferentie, Beachcamp-France en partner organisaties zijn op geen enkele manier aan deze preferentie gebonden.

33.0 Aanvullende voorwaarden Directliner.nl B.V.

33.1.0 Aanvullende voorwaarden van Directliner.nl B.V. zijn inbegrepen bij de reisbescheiden en busvoucher(s).

33.2.0 Door het afnemen van een dienst waarbij een busreis inbegrepen gaat deelnemer akkoord met deze aanvullende voorwaarden.

Bedrijfsgegevens Beachcamp France

Beachcamp France | Bomschuitstraat 115 | 2224 TV Katwijk | KvK 28105971 | BTW ID: NL002062209B75 | GGTO nummer: 1451| tel: +31 (0)85 124 86 78| www.brunottisurfcamps.com | contact@brunottisurfcamps.com

Brunotti Surfcamps logo

Whatsapp button